NART
NART

GİRİŞ
Kullanıcı Adı

Şifre

>Üye Değilim     >Şifremi Unuttum

ETİKET BULUTU

MÜZİK ÇALAR
35305319 - Adige Nise 15.MP3
12
4WORED1.MP3
35WERE~1.MP3
8

Nart Ajans Reklam

HABERLER / Cemiyet Haberleri
DUZCE ABHAZ DERNEGİNDEN TC. MİLLİ EGİ. BAK. DİLEKCE

Ankara'da Kurulu Kafkas Dernekleri Federasyonu, Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin konuştuğu Abhaz dilinin gittikçe unutulma ve yok olmayla karşı karşıya olması ve dile bağlı kültüründe unutulması gibi söylemlerle TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA ABHAZCA ile ilgili gönderdiği yazı nedeniyle, DÜZCE ABHAZ KÜLTÜR DERNEĞİ DE Konunun açıklığa kavuşturulması için TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA bir dilekçe göndermiştir.
24-01-2011 - 5 kez okundu

Kafkas Dernekleri Federasyon'un Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdiği
yazı.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM
DİL EĞİTİMİ
ABHAZCA
MODÜLER PROGRAMI
(YETERLİĞE DAYALI)
2011
ANKARA

ÖN SÖZ

Günümüzde Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin konuştuğu Abhaz dilinin gittikçe unutulma ve
yok olmayla karşı karşıya olması ve dile bağlı Kültüründe unutulması veya daha karmaşık
bir yapıya ulaşması nedeniyle, dilin unutulmaması kültürün yaşatılması için gerekli dil
eğitimine dilde yeterliklerin de geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve
programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hâle getirmektedir.

Program çalışmaları kapsamında Kafkas Dernekleri Federasyonunca yapılan tarama
ve incelemeler sonucunda Abhazcanın yeni nesiller tarafından okuyup yazılamadığı,
konuşulamadığı unutulmaya yüz tuttuğu saptanarak, Abhazcanın ve dile bağlı kültürün yok
olmaması için Abhaz dili öğretimi modül programı hazırlanmıştır. Abhazcanın öğretilmesi
programları aşama aşama farklı modül programları ve seviye gruplarına ayrılmıştır. Abhazca
okumayı yazmayı ve konuşmayı iyi derecede bilenlere sorularak yurdun çeşitli bölgelerinde
yaşayan Çerkeslerin dillerini unutmaya başladıkları Abhazcanın unutulmaması için Kafkas
Dernekleri Federasyonuna üye derneklerin ve kişilerin görüş ve önerilerinden yola
çıkılarak Abhazcanın öğretilmesine ve öğrenilmesine özgü yeterlikler belirlenmiştir.

Program geliştirme sürecinin her aşamasında Abhazcayı çok iyi derecede okuyan yazan
konuşan kişilerin; Türkçe, İngilizce, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin program
çalışmalarına doğrudan katkıları sağlanmıştır. Abhazya Cumhuriyetinde Dil eğitiminde
kullanılan materyal ve dokümanlardan yararlanılmıştır. Abhazcanın unutulmaması, yaşatılması
ve geliştirilmesi beklentileri programa yansıtılarak, belirlenen yeterlikler öğretim programları ve
modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturmuştur.

Abhazca programı
amaçlanmaktadır.

ile

okuma

yazma

konuşma

bilgi

ve

becerilerin

geliştirilmesi

Sertifika programları Kafkas Dernekleri Federasyonu üyesi derneklerde Abhazca okuma
yazma ve konuşmayı çok iyi derecede bilenler, uzman ve alan öğretmenleri, alan uzmanları ile
işbirliği içinde hazırlanmıştır.

ABHAZCA PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN: DİL EĞİTİMİ
Programın Tanımı: Programın amacı Abhaz Dilindeki sesleri tanımak, Abhaz dilinde okuyup
yazabilmek ve nesnelerin isimlerin adları ve renkleri gibi özelliklerini sorabilmek ve bu sorulara
cevap verebilmek konularında eğitim vermektir.

Kursiyer-Öğrenci-Kişi:
Abhazca asıllı kelimelerin imlası ile güzel yazı yazabilme okuyabilme, konuşabilme bilgi ve
becerilere sahip kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

İSTİHDAM ALANLARI
Abhaz dilinin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Abhazca'yı başkalarına öğretebilir
Abhazca yazılı eserlerin günümüz Türkçesine ve başka dillere çevrilmesinde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Halk Eğitimi Merkezleri ve Halk Eğitimi Merkezleri aracılığıyla Kafkas, Abhaz, Çerkes, Adıge
Kültür Derneklerinde ve eğitime uygun ortamlarda eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için bu eğitimin gerektirdiği materyaller sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında değişik Dil ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunu olanlar, Abhazca
okuma yazma konuşma bilenler görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında Abhazca kurs veya ders deneyimi olan elemanlarından
yararlanılabilir.
3. Abhazya Cumhuriyeti vatandaşı olan her düzeydeki eğitimcilerden yararlanılabilir.
4. Ülkemizde değişik bölgelerde Abhazca dilini okuyup yazabilen ve konuşabilen kişilerden
yararlanılabilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri
değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; Abhazca dil bilgisine sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik
eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda Abhazcanın yeterliklerine sahip dil bilen elemanları
yetiştirmek amaçlanmaktadır.
* Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü
ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
* Öğretim programının sonunda Abhazcanın yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler
mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler Abhazcayı öğrenme düzeyine göre
sertifika alabilir.
* Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir dilde kendini yetiştirebilecektir.
* Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde
diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
* Abhazca modülleri tamamlayan iyi derecede dili kullanabilme seviyesine ve yeterliklerine
sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Abhaz diline yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak başka dil eğitimi
programını tamamlayabilir.
2. Abhazca eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer
diller arasında geçiş ve tercüme yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 400/320 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili
açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere dil öğrenmeye yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama
konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda dil öğrenmeye yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
Dil eğitimine ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
Abhazca dil bilgisinin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan
kazanımlara sahip olabilecektir.
Abhazca, okutucu harflerle ilgili imla kaideleri öğrenerek uygulama yapabilecektir.
Abhazca kelimelerin yapısını, isimleri, kelimelerin keyfiyet ve kemiyet durumlarını ve Abhazca
tamlamaları öğretecek düzeyde bilmek.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

MODÜL VE İÇERİKLERİ
* Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.
* Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak
yapılabilir.
* Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği
kapsar.
* Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla iş
birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.
* Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.
* Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.
* Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.
Kafkas Dernekleri Federasyonu

Kaynak: www.abhazyam.com

Düzce Abhaz Kültür Derneği'nin 21 Ocak 2011 Tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim
Bakanlığı'na gönderdiği dilekçe.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

Ankara'da Kurulu Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından Kişisel Gelişim ve Eğitim, Dil
Eğitimi Abhazca Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı) adını taşıyan bir proje ile Çıraklık
ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünüze müracaat edildiğini öğrendik.

Türkiye'deki Abhaz diasporasına ait ABHAZ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI olarak bu
gelişmelerden bizler haberdar değiliz. Haberdar olmadığımız gibi Abhazca'nın ÇERKES
dili olmadığı, Abhazların herhangi bir milletin kabilesi olmayıp bir ulus olduğu, Abhazya
Cumhuriyeti diye bir devletin bulunduğu ve RESMİ DİLİNİN ABHAZCA olduğu bilinen bir
gerçektir.

Bir devletin resmi dili olması nedeniyle anavatanı olan topraklarda bu dilin ölmeye yüz tutmuş
olması mümkün değildir. Abhaz diasporalarında dile yönelik bir tehlike söz konusuysa da bizim
Türkiye Cumhuriyetinden talebimiz Abhazya Sukhum Üniversitesi ve Abhaz Dil Enstitüleriyle
işbirliği içinde sorunumuza çözüm getirmesidir.

Bu nedenlerle Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun size yapmış olduğu müracaata anlam
veremiyor ve Abhaz diasporasının bu müracaattan haberdar edilmediğini bir kez daha
belirtiyor, isteğimizin dilimize yönelik çalışmaların Abhazya Cumhuriyeti ile birlikte yapılması
olduğunu yineliyoruz.

Türkiye Abhaz diasporasının yoğun olarak bulunduğu ve dolayısıyla konunun muhatabı olan
Düzce Abhaz Kültür Derneği olarak yukarıda ifade etmeye çalıştığımız önemli konuların açıklığa
kavuşturulması ve hassasiyet gösterilmesi dileğiyle tarafımıza bilgi verilmesini talep ediyoruz.

Saygılarımızla
Düzce Abhaz Kültür Derneği
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
İlhan KIYMET

Etiketler:
duzce abhaz derneginden tc milli egi bak dilekce

YORUMLAR
Yorum yapmak için giriş yapın...

MIZAGE DERGİ YÖNETİCİLERİ KAYSERİ'DE
KARAÇAY-BALKAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 13. GENEL KURULU.
AYŞE & HAKAN EKER GELİN ALMA
ÇAĞDAŞ SANATLAR MÜZESİ'NDE MIZIKA DİNLETİSİ
ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ CİHAN ERTOK İLE DEVAM DEDİ
ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ GENEL KURULUNU YAPTI.
KAFKASYA UÇUŞLARI BAŞLADI
ARDA ARGUN'A LEON NİŞANI
ADİGE MİLLİ KIYAFET GÜNÜ KUTLANDI
KAFDAV YAYINCILIK ESKİŞEHİR KİTAP FUARINDA
/ 599>

EN ÇOK OKUNANLAR
Kayıtlı başka haber bulunmamaktadır