NART
NART

GİRİŞ
Kullanıcı Adı

Şifre

>Üye Değilim     >Şifremi Unuttum

ETİKET BULUTU

MÜZİK ÇALAR
35WERE~1.MP3
8
2
11
4WORED3.MP3

Nart Ajans Reklam

HABERLER / Diaspora

Notice: Undefined variable: db in /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/function.php on line 6

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/function.php on line 6
BASINA VE KAMUOYUNA; SURİYE ÇERKESLERİNİN ANAVATANI ÇERKESYA’DIR!

ÇERKESYA YURTSEVERLERİNDEN RUSYA FEDERASYONU KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI EYLEMİ
28-11-2012 - kez okundu

Basına ve Kamuoyuna;

Suriye Çerkeslerinin Anavatanı Çerkesya’dır!
 
Bilindiği gibi yaklaşık bir buçuk yıldır Suriye’de kanlı bir iç savaş yaşanıyor. Esad yönetimi ve muhalifleri arasında şiddetli çarpışmalara sahne olan bu savaş özü itibariyle bir iktidar savaşıdır. Böylesi kanlı bir İktidar mücadelesinde Çerkesler bu katliamların herhangi bir tarafında yer almak bu kıyımın bir parçası olmak istemiyorlar. Bu savaşta ki hiçbir taraf da Çerkeslere daha iyi bir gelecek  yada özgür demokratik bir toplum vadetmiyor. Ancak savaşın başından bu yana taraf olmamalarına rağmen ciddi baskılara ve katliamlara maruz kalan Çerkeslerin onlarca ferdi bu savaşta hayatını kaybetti. En son sözde BM kontrolünde silahsız bölge olması gereken Golan tepelerindeki Çerkes köylerinde iki taraf arasındaki çatışma ve bombalamalarda birçok Çerkes katledildi. Çatışmaların başlangıcından itibaren Suriye Çerkesleri sürüldükleri ve soykırıma maruz kaldıkları tarihi anavatanları Çerkesya’ya dönebilmek evrensel bir hak olan geri dönüş haklarını kullanabilmek için anavatanlarında egemen devlet olan Rusya federasyonuna ve özerk Çerkes Cumhuriyetlerine başvurular yaptılar. Çerkes Cumhuriyetlerindeki soydaşlarımız ve dünyanın değişik bölgelerindeki Çerkes sivil toplum örgütlerinin çabaları ile bin civarında Çerkes vatanına dönebildi. Ancak daha binlercesi savaşın pençesinde kendilerini bekleyen trajik sona doğru çaresizce sürükleniyorlar.
 
Rusya Federasyonu bu çağrı ve taleplere hiçbir yanıt vermiyor. Üstelik anavatanımızda bu taleplerle yapılmak istenen çeşitli eylem ve etkinlikleri yasaklama yoluna giderek anti demokratik bir tutum sergiliyor. Dün Moskovada yapılacak miting bugün Adığey Cumhuriyetinde yapılacak miting çeşitli gerekçelerle yasaklandı. Kabardey Balkarya’da Çerkes sivil toplum hareketlerinin liderlerine 24-25 kasım tarihlerinde eylem yaparsanız sonuçlarına katlanırsınız mealinde tehdit mektupları bizzat polis müdürlerinin imzasıyla gönderiliyor. Buna rağmen Çerkesler bir ulus olarak Suriyede ki kardeşlerine sahip çıkmak için tüm dünyada eylemler örgütlüyorlar. Anavatanda bu yasal,bürokratik engelleri aşmak için tek kişilik eylemler başlatıldı. Bu eylemler dünyanın birçok  ülkesinde ve RF sınırları içinde  Çerkesya Yurtseverleri tarafından hayata geçirilerek siyasal bir kampanyaya dönüştürülmüş durumda.Bizler Çerkesya Yurtseverleri olarak burada bir kez daha haykırıyoruz.Rusya Federasyonu tarihsel sorumluluğunu yerine getirip Suriye çerkeslerini anavatanları Çerkesyaya tahliye etmelidir. Suriye de yaşanacak her Çerkes kaybından Rusya Federasyonu birinci dereceden sorumlu olacak ve gelecekte  Çerkeslerle kuracağı ilişkilerin seyri bu hayati meselede takınacağı tutumla doğru orantılı olarak gelişecektir. RF’nin bu sorumluluktan kaçması mümkün değildir. Bizler Çerkesya Yurtseverleri olarak ilan ediyoruz ki bundan böyle RF’ye bu sorumluluğunu dünyanın her yerinde daha sık hatırlatacak ulusumuza  sahip çıkmayı sürdüreceğiz.  
 
Suriye Çerkesleri Yalnız Değildir!  
 
Çerkeslerin Vatanı Çerkesyadır! 
 
ÇERKESYA YURTSEVERLERİ
 
ХЪЫБАРЕГЪАЩ|Э |ЭНАТ|ЭМРЭ Ц|ЫХУБЭ ГУЛЪЫТЭМРЭ ХУЭГЪЭЗАУЭ
 
Сирие адыгэхэм я адэжь щ|ыналъэр Черкесияращ..!
 
Зэрыф|щ|эщи , зилъэсрэ ныкъуэрэ хъуащи , Сирием зэрыхьзэрыл| зауэ щок|уэк| тепщэныгъэр зы|эрагъэхьэн папщ|э ,
 
Мы ек|уэк| зауэм , адыгэхэм къэхуихьын щэ|экъым, лъэныкъуит|ми я телъхьэкъым , лъэныкъуит|ми 
 
адыгэ лъэпкъым и зыужьыныгъэм я ф|агъэ къек|ынукъым...
 
Апхуэду хъу пэтрэ , зауэр къызэрыщ|идзэрэ , адыгэхэри мы зэрыук|ым хиубыдауэ хэтщ...Иужь дыдэй , Лъэпкъ Зыгуэтхэм я жьауэм щ|эт пэтрэ , Жолан Лъэгап|эм щэ|э адыгэ къуажэхэм щыщ ц|ыху куэд, лъэныкъуит| зэрыл|ым хэк|удащ...
 
Зауэр къызэриублэрэ , Сирие адыгэхэм щыщ зыкъом , лъэпкъ гъэк|уэд къращ|ыл|эу зрагъэ|эпхъук|а я адэжь щ|ыналъэ Черкесмям ягъэзэжын я мураду , УФ-м рэ Адыгэ Республикэхэмрэ зыхуагъэзащ , нэрыбгэ 1000 хуэдизми зэк|э ягъэзэжащ. ауэ .мин бжыгъэ адыгэри щэ|эщ иджыри зауэм и курэкуупсэм хэту, я псэхэр я дзапэк|э я|ыгъу...
 
Арщхьэк|э , УФ-м, имлъагъу нэпц| зищ|ауэ и бжэр игъэбыдащи ,я Хэкужь къэзгъэзэжын хуей гузэвэгъуэм хэт адыгэхэм лъэпохьэпо мыфэмыц| куэд къыхуегъэув..
 
Уф-р абы къыщымынэу , Адыгэ активистхэм , Сирие адыгэхэм гулъытэ хуащ|ын папщ|э Московамрэ Адыгэ Республикэхэмрэ щащ|ыну митингхэм щхьаусыгъуэ мыфэмыц|хэр хуищ|ыурэ къэпырыуауэ яригъэщ|къым..
 
Аращи , дэ иджы мыбдежым , Адыгэ Хэкупсэхэм , инууэ къытедгъэзэжу жыдо|э ; 
 
Уф-м , адыгэхэр я Хэку къэшэжыныр , дунейпсо хабзэми къызэрихьу , ищ|эн хуей , ищ|ахъэуэ щыт , ипщэм дэлъ |уэху нэхъыщхьэщ...
 
Мыгувэу , псэзэпылъхьэп|э хэт адыгэхэр , нап|эзып|эм Сирием кърищу я ХЭКУ ишэжын хуейщ..
 
Иджы нэужь , зауэм хэк|уадэ адыгэхэмк|э Уф-р дыгъэкъуэншэнущ, лыжьэр абы ейуэ..
 
Адыгэхэмрэ Урысхэмрэ ди зэхущытык|эр абы елъыта хъунущ..
 
Нобэр , ди зэгунэсыныгъэм и гъаунэхуныгъуэщ..!
 
Дэ Хэкупсэхэр , мы |уэхум зэик| дытеплъэкъук|ынукъым..!
 
Сирие адыгэхэр язакъуэкъым..
 
Адыгэхэм я адэжь щ|ыналъэр Черкесмяращ...
 
Игъэпсоу Адыгэхэр..
 
Игъэпсоу Адыгэ Хэкур...
KAYNAK:http://www.cherkessia.net

Etiketler:
ÇERKESYA YURTSEVERLERİ RUSYA FEDERASYONU KONSOLOSLUK SURİYE ÇERKESLERİ

YORUMLAR
Yorum yapmak için giriş yapın...

MIZAGE DERGİ YÖNETİCİLERİ KAYSERİ'DE
KARAÇAY-BALKAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 13. GENEL KURULU.
AYŞE & HAKAN EKER GELİN ALMA
ÇAĞDAŞ SANATLAR MÜZESİ'NDE MIZIKA DİNLETİSİ
ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ CİHAN ERTOK İLE DEVAM DEDİ
ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ GENEL KURULUNU YAPTI.
KAFKASYA UÇUŞLARI BAŞLADI
ARDA ARGUN'A LEON NİŞANI
ADİGE MİLLİ KIYAFET GÜNÜ KUTLANDI
KAFDAV YAYINCILIK ESKİŞEHİR KİTAP FUARINDA
/ 599>

EN ÇOK OKUNANLAR
Kayıtlı başka haber bulunmamaktadır