NART
NART

GİRİŞ
Kullanıcı Adı

Şifre

>Üye Değilim     >Şifremi Unuttum

ETİKET BULUTU

MÜZİK ÇALAR
8
4WORED3.MP3
11
35305319 - Adige Heku 01.MP3
apsuva

Nart Ajans Reklam

Notice: Undefined variable: db in /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/function.php on line 6

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /home/nart/public_html/arsiv.nartajans.net/function.php on line 6
kez okundu
ГъЭГУХЭР

Эгуэр псэр пигъэзэу чы1э
Цэшэр шъу1ынчыши съу1ынчы
Гъэгухэр зэжъу, чахьы
Гэгухэр зэжъу, къафырзы

Гъэгухэм заучахьы мако
Чы1эм зэучахьы мако
Цэшэр щъу1ынчы
щъу1ынчым зэучахьы мако.

Гъэгухэр мако
Силъэпкъ мако
сэ сэко
сиуж итэу чэлъэбынэр лъап1ц1эу мако
гъэйрэт ухыгъэр мако
Нэхэм анэф мако
лъ1эныгъэр мако
Сигум лъы, сипкъэм псэ
Сипсэм ипсэ мако.

Гъэгухэр мако
1Ухьагъор мэущъу1ынчы
Гъэгухэр мако
Щъу1ынчыгъэм зэучахьы мако

Гъэгухэр мако, сихэку магъы
Цилъэпкъ мако, се сегъы.
Гъэгухэр мако, сианэ магъы.
Хы щъу1ыц1э щъухор зэгоутэу
Хы щъу1ыц1э щъухом лъы къэгъы, лъ1эныгъэ къэгъы.

Гэгухэр мако сихэку
къолэж мако, бгъэж мако, блэж мако
Сэ закъо сыкощъурэп, зи силъэп
Урысэр мако, Бэларусэр мако,
Хьазарэр мако, къэзэкъэр мако.
Сигъэг гъусэ, сипсэ дахэ,
Тихэку щъухо кодычаэу мако.

Тигъащ1эр мако, хымэ чыгуэр сыухырэп
Хэкуж гукъэчыр мэщъу1экоу сигу илъ
Сигу тэгур мэсты
Сигу тэгур зэпэтэку мако.

Уэрэохъ, гъэгухэр уэрэмыко!
Зымафэ горэ гъун
Силъэпкъ кджын, сэ сыкожын,
Сианэ кожын, сиатэ кожын.
Уэрэохъ, гъэгухэр уэрэмыко!
Сишыпхъ кожын, сикош кожын,
Сичэлэжи кожын, ичэлэжи кожын.

Зымафэгорэ хъун гъэгори кожын Силъэпкъи кожын, сэри сыкожын.
Зымафэрэ горэ хъун
Сихэку ис хымэ лъэпкъыхэр
Бытырбыфым кожын.
Зымафэ горэ хъун
Адыгэ псэури ХЕКУЖЫМ шызэфэкожын.

Коблы, Брамкъо Алаудин.

Чэтхагъ: Мы усэм имекъамэ, мы усэхэр зытэтхагъэ нэкубгъом ищхьагъцэ тэт. Тэуи 1ух, 1ухи эдэо1.

YORUMLAR
Yorum yapmak için giriş yapın...